Obraz
drzwi otwarte

Zależy nam, by jak najlepiej rozpoznawać i zaspokajać nie tylko grupowe, ale także indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów Piątkowskiej Szkoły Społecznej. W ramach wsparcia organizowane są w szkole zajęcia specjalistyczne (np. korekcyjno-kompensacyjne), zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, a także porady, konsultacje i warsztaty oraz tutoring. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

Psycholog i pedagog szkolny działają we współpracy z rodzicami, wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotów, organizują zajęcia, kierują do poradni specjalistycznych. 

Więcej o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w PSS

Zajęcia wyrównawcze 

Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także tym, którzy mają zaległości czy chcą nadrobić braki, na każdym poziomie nauczania oferowane są zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów.

Koła naukowe 

Koła naukowe dla klas 7–8 służą rozwijaniu zdolności i zainteresowań uczniów, pomagają w opanowaniu materiału spoza podstawy programowej. Pod okiem nauczycieli-specjalistów uczestnicy przygotowują się do konkursów na wszystkich szczeblach – od szkolnych po ogólnopolskie olimpiady. 

Oferta kół naukowych

Kółka zainteresowań 

Kółka zainteresowań pomagają rozwijać najróżniejsze zainteresowania oraz dostrzegać i pielęgnować talenty. Uczniowie w każdym wieku mogą uczestniczyć w zajęciach, teatralnych, wokalnych, przyrodniczych, historycznych, językowych, sportowych i innych. Efekty ich pracy w postaci wystaw, przedstawień, wyników zawodów może śledzić cała społeczność szkolna.

Oferta kółek zainteresowań

Tutoring 

Dzięki metodzie tutoringu chcemy zadbać o wszechstronny rozwój naszych uczniów, a także nauczyć ich samodzielności w podejmowaniu decyzji, budowaniu systemu wartości, szukaniu rozwiązań czy kształtowaniu pozytywnych relacji w szkole i poza nią. Jesteśmy przekonani, że tutoring jest najlepszym sposobem na wspieranie procesów rozwojowego i dydaktycznego, gdyż opiera się na szczególnej więzi między uczniem i nauczycielem.
W PSS prowadzimy tutoring naukowy, rozwojowy oraz artystyczny.

Więcej o tutoringu w PSS