Obraz
Logotyp

Laboratoria Przyszłości

Od września 2022 roku nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie Laboratoria Przyszłości. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 112 200 zł na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych naszych uczniów.

Zakupiony sprzęt pomoże w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Nowoczesny sprzęt uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także na zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań i innych formach rozwijania umiejętności.

W ramach programu zakupione zostało m.in. następujące wyposażenie: drukarka 3D, zestawy FORBOT Mistrz Lutowania, zestawy FORBOT do kursu podstaw elektroniki, zestawy FORBOT Mistrz Arduino, miniszlifierka – wiertarka, zestaw nagłaśniający (mikrofony, kolumny) oraz oświetlenie do realizacji nagrań, aparaty fotograficzne z akcesoriami, maszyny do szycia Singer, skrzynki narzędziowe z wyposażeniem, narzędzia do drewna i do metalu.

Zobacz więcej
Obraz
Logotyp

Kalejdoskop kompetencji i współpraca z duńską szkołą Kildegård Privatskole

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt unijny Kalejdoskop kompetencji rozszerzamy o współpracę z duńską szkołą Kildegård Private School. Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową.

Głównym przesłaniem projektu jest poszukiwanie (i tworzenie) warunków do aktywnego, wspólnego i kooperatywnego doświadczania samego siebie i świata społecznego, co stanowi ważny kontekst rozwojowy uczniów (i nauczycieli) naszej szkoły.

Chodzi nam zatem o taką szkołę, po ukończeniu której „dobrze przygotowany do życia będzie taki uczeń, który w trakcie nauki szkolnej nauczył się rozwiązywać problemy i wzbogacać zasoby swoich doświadczeń o elementy tych rozwiązań, a doświadczenia wymieniane były w ramach zajęć zespołowych opartych na współpracy między wszystkimi uczestnikami” (J. Dewey, Szkoła i dziecko, 2006).

Przed nami spotkania z ekspertami duńskimi, warsztaty metodyczne. Mamy nadzieję poznać różne konteksty współpracy międzyprzedmiotowej duńskich koleżanek i kolegów w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Liczymy na owocną współpracę i ciekawe inspiracje.

 

A Kaleidoscope of Competence and cooperation with the Danish school Kildegård Privatskole

We are pleased to inform you that our EU project Kaleidoscope of Competence is being extended by cooperation with the Danish Kildegård Private School. The project is implemented as part of a grant competition Pathways of Cooperation – Support for Organisations Implementing International Cooperation.

The main message of the project is to seek (and create) conditions for active, common and cooperative experience of oneself and the social world as an important developmental context for students (and teachers) of our school.

We are therefore interested in a school which ensures certain specific skills. We expect that after finishing it, 'a student will be well prepared for life due to the fact that in the course of his or her schooling, they have learned to solve problems and enrich his or her experience with elements of those solutions, and the experience has been exchanged in teamwork based on cooperation between all participants' (J. Dewey, School and Child, 2006).

We have meetings with Danish experts and methodological workshops ahead of us. We hope to discover the different contexts of inter-subject cooperation of our Danish colleagues in teaching mathematics and natural sciences subjects.

We look forward to fruitful cooperation and interesting inspirations.

Obraz
Logotyp

Projekt 9.3: Rozbudowa Piątkowskiej Szkoły Społecznej w Poznaniu o obiekt sali gimnastycznej i sal lekcyjnych, a także wyposażenie sal lekcyjnych w materiały i pomoce dydaktyczne

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.

Beneficjent: Stowarzyszenie Piątkowska Szkoła Społeczna.

Całkowita wartość projektu: 5 280 144,00.

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 5 099 334,00.

Kwota dofinansowania: 4 334 433,90.

Piątkowska Szkoła Społeczna (PSS) jest jednym z najlepszych zespołów szkół w Poznaniu – zajęła m.in. 2. miejsce w Poznaniu w rankingu szkół podstawowych sporządzanego na podstawie wyników egzaminu szóstoklasisty (2016 r.).  Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na rozbudowie obecnie istniejących budynków (PSS) o dwa nowe obiekty: budynek sali gimnastycznej i sal lekcyjnych oraz łącznik pomiędzy budynkami A i B szkoły, a także wyposażenie sal lekcyjnych w materiały i pomoce dydaktyczne. W ramach projektu przewiduje się wykonanie prac budowlanych związanych z projektowaną rozbudową.

Odbiorcami projektu będą zarówno obecni, jak i przyszli uczniowie PSS. Nowa sala gimnastyczna i specjalistyczne sale lekcyjne umożliwią bardziej efektywne i aktywizujące uczniów prowadzenie zajęć wynikających z podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych).

W efekcie realizacja projektu przyczyni się do podniesienia wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów PSS, jednocześnie znacząco wpłynie na poprawę warunków edukacji ogólnokształcącej w szkole. 

Obraz
Logotyp

Projekt 8.1.2: Kalejdoskop kompetencji

Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kwota dofinansowania z UE: 185 780,32 zł (kwota całkowita projektu: 195 948,10 zł).

Czas trwania 1.09.2018 – 30.06.2021 r.

Beneficjent: Stowarzyszenie Piątkowska Szkoła Społeczna.

Cele projektu:

  • podniesienie wiedzy i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych u uczniów  poprzez zajęcia dodatkowe, wyrównawcze i konsultacje uczniowskie, także rozwijanie kompetencji,
  • podniesienie kompetencji nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć metodą projektu edukacyjnego, eksperymentu w edukacji (przede wszystkim na przedmiotach matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka) oraz wsparcie pracy grupowej metodami tutorskimi,
  • poprawa warunków dydaktycznych (zintegrowanie z projektem infrastrukturalnym 9.3.3 – powstanie pracowni, sali i holu ma ścisły związek z zajęciami) oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic:

  • „Architektura – ambasadorzy niemożliwego” (klasy VII)
  • „Piątkowski gracz” (klasy IV)
  • „Eksperymenty – woda” (klasy I)
  • „Tajemnice ludzkiego ciała” (klasy IV)
  • „W podróż na Neptuna” (klasy I)
  • „Czy można żyć bez chemii” (klasy VII).