Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia Piątkowska Szkoła Społeczna w Poznaniu, na podstawie 15 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2024 (czwartek), o godzinie 17.30.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia – ul. Franciszka Stróżyńskiego 16, 60-688 Poznań. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przedstawienie sprawozdań:

  1. sprawozdanie Zarządu z działalności za 2023 rok oraz na temat bieżącej sytuacji w Szkole,

  2. sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2023,

  3. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.

 6. Dyskusja na temat przedstawionych dokumentów.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2023 rok.

 8. Dyskusja na temat proponowanych zmian w Statucie Piątkowskiej Szkoły Społecznej.

 9. Głosowanie w sprawie proponowanych zmian w Statucie Piątkowskiej Szkoły Społecznej. 

 10. Wybór Zarządu Stowarzyszenia na nową 3-letnią kadencję.

 11. Wybór Komisji Rewizyjnej na nową 3-letnią kadencję. 

 12. Wolne głosy i wnioski.

 13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia oraz wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w działania Stowarzyszenia do udziału w Zebraniu.

Dokumenty związane z Zebraniem zostaną udostępnione chętnym członkom Stowarzyszenia w Sekretariacie Szkoły w terminie nie później niż 7 dni przed Walnym Zebraniem Członków.

 

Z poważaniem

Zarząd  Stowarzyszenia
Piątkowska Szkoła Społeczna