Świetlica

Czas pracy świetlicy:

Od poniedziałku do piątku
rano godz. 6.30-8.50  
i po zakończeniu lekcji do godz. 17.00 

CO ROBIMY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ?

 • Rozwijamy zdolności manualne poprzez różnorodne techniki plastyczne i zajęcia praktyczne.
 • Rozwijamy zdolności muzyczne poprzez naukę piosenek, zabawy muzyczno-ruchowe, słuchanie muzyki. 
 • Rozwijamy zainteresowania czytelnicze poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej, wizyty w bibliotece szkolnej. 
 • Zachęcamy do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
 • Kształcimy zdolności poznawcze poprzez gry i zabawy dydaktyczne, konkursy intelektualne, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów oraz poprzez inne formy edukacyjne, utrwalające wiadomości i rozwijające logiczne myślenie.
 • Uczymy dzieci poczucia estetyki poprzez wykonywanie prac plastyczno-technicznych oraz ich eksponowanie na wystawkach.
 • Wzmacniamy wychowanków w rozwoju intelektualnym poprzez organizowanie czasu i warunków do odrabiania zadań i do nauki oraz pomagamy w odrabianiu zadań domowych.
 • Wyrabiamy umiejętność spostrzegania i wyciągania wniosków.
 • Zapewniamy uczniom aktywny wypoczynek, dbamy o ich rozwój fizyczny poprzez zajęcia sportowe w sali gimnastycznej, na placu zabaw oraz na boisku szkolnym.
 • Wyrabiamy nawyki dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie).
 • Wyrabiamy prawidłowe nawyki w zakresie czynnego wypoczynku. 
 • Zapoznajemy z zasadami bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych, przerw, podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki (wskazywanie ewentualnych zagrożeń).
 • Wskazujemy czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój dzieci.
 • Dostarczamy radości i zadowolenia poprzez organizację różnorodnych zabaw, imprez tematycznych, konkursów itp., dostosowanych do wieku dzieci.
 • Wdrażamy wychowanków do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy.
 • Dbamy o kulturę osobistą dzieci poprzez pogadanki, wdrażanie do używania form grzecznościowych oraz poprawnego zachowania.
 • Uczymy współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez pogadanki oraz przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania.
 • Uczymy umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 • Uczymy rozpoznawania uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 • Kształtujemy umiejętność właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.
 • Wyrabiamy właściwy stosunek do pracowników szkoły i innych uczniów.