Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe na umowę o świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania czystości w budynkach będących w administracji Zespołu Szkół Społecznych im. dr Wandy Błeńskiej
w Poznaniu  ul. Stróżyńskiego 16, 60-688 Poznań

I.    Zamawiający: Zespół Szkół Społecznych im. dr Wandy Błeńskiej w Poznaniu 
     ul. Stróżyńskiego 16, 60-688 Poznań

II.  Opis przedmiotu zamówienia:
Bieżące utrzymania czystości w budynkach

  1. w okresie: styczeń - czerwiec 2018 r. umowa będzie dotyczyć istniejących obiektów oraz nowego łącznika, pow. do sprzątania 1642,54 m² pow. okien 492,21 m²,

  2. od lipca w związku z oddaniem do użytku nowego budynku wzrośnie pow. do sprzątania do wysokości 2734,56 m² i pow. okien i fasad do 710,61 m².

W łączniku są świetliki dachowe o całkowitej pow. 60,12 m²

Wyszczególnienie prac czystościowo – porządkowych podano w załączniku nr 1
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za zatrudnionych przez siebie pracowników w związku z wykonywaniem przez nich prac zleconych przez Zleceniodawcę i w razie wyrządzenia szkody przez pracowników Zleceniobiorca zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości. Wszystkie usługi powinny być objęte polisą ubezpieczeniową OC od nieumyślnego spowodowania szkody do wysokości 100 000 złotych.   
Zleceniobiorca odpowiada za swoich pracowników pod kątem przestrzegania przepisów BHP, oraz przestrzegania zasad segregacji śmieci. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie. 
W razie konieczności w pracujące soboty usługobiorca zapewni standardowe sprzątanie budynków szkolnych. O terminie pracującej soboty Zleceniobiorca zostanie powiadomiony we wcześniejszym terminie.
W okresie wakacji letnich częstotliwość sprzątania budynków szkolnych uzależnione będzie od zakresu prac remontowych i rzeczywistych potrzeb szkoły. Zapłata za okres wakacji letnich będzie proporcjonalna do świadczonych usług.
Zleceniobiorca zobowiązuje się zlecone prace wykonywać własnymi środkami i przy użyciu własnego sprzętu i materiałów.

III.   Okres wypowiedzenia: 3 miesiące

IV.   Termin rozpoczęcia świadczeń: od 01.01.2018 r.

V.    Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.   Ocena oferty: 
a) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą.
b) Podstawowe elementy oceny ofert:  cena – 100%

Ofertę z podanymi cenami brutto należy złożyć w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie najpóźniej do dnia 20.11.2017 do godz. 10.00 w siedzibie Zespołu Szkół Społecznych
im. dr Wandy Błeńskiej w Poznaniu ul. Stróżyńskiego 16, 60-688 Poznań. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.