projekty unijne

 
Projekt 8.1.2 "KALEJDOSKOP KOMPETENCJI
- program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

 

Kwota dofinansowania z UE 185 780 ,32 zł  

(kwota całkowita  195 948,10 zł)

Czas trwania 1.09.2018 – 30.06.2021 r.

Beneficjent: Stowarzyszenie Piątkowska Szkoła Społeczna 

Cel projektu:

a) podniesienie wiedzy i rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych u uczniów  poprzez zajęcia dodatkowe, wyrównawcze i konsultacje uczniowskie, także rozwijanie kompetencji,


b) podniesienie kompetencji nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć metodą projektu edukacyjnego, eksperymentu w edukacji (przede wszystkim na przedmiotach matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka) oraz wsparcie pracy grupowej metodami tutorskimi,

c) poprawa warunków dydaktycznych -zintegrowanie z projektem infrastrukturalnym 9.3.3 – powstanie pracowni, sali i holu ma ścisły związek z zajęciami oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic

a) „Architektura – ambasadorzy niemożliwego” (klasy VII)

b) „Piątkowski gracz” (klasy IV)

c) „Eksperymenty – woda” (klasy I)

d) „Tajemnice ludzkiego ciała” (klasy IV)

e) „W podróż na Neptuna” (klasy I)

f) „Czy można żyć bez chemii” (klasy VII)

 
 
 
Projekt 9.3."Rozbudowa Piątkowskiej Szkoły Społecznej w Poznaniu o obiekt sali gimnastycznej i sal lekcyjnych, a także wyposażenie sal lekcyjnych w materiały i pomoce dydaktyczne"
 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej
 
Beneficjent: Stowarzyszenie Piątkowska Szkoła Społeczna 
 
Całkowita wartość projektu 5 280 144,00
Kwota kosztów kwalifikowalnych 5 099 334,00
Kwota dofinansowania 4 334 433,90
 
Piątkowska Szkoła Społeczna (PSS) jest jednym z najlepszych zespołów szkół w Poznaniu – zajęła m.in. 2. miejsce w Poznaniu w rankingu szkół podstawowych sporządzanego na podstawie wyników egzaminu szóstoklasisty (2016 r.).  Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na rozbudowie obecnie istniejących budynków (PSS) o dwa nowe obiekty: budynek sali gimnastycznej i sal lekcyjnych oraz łącznik pomiędzy budynkami A i B ww. Szkoły, a także wyposażenie sal lekcyjnych w materiały i pomoce dydaktyczne. W ramach projektu przewiduje się wykonanie prac budowlanych związanych z projektowaną rozbudową, 
Odbiorcami projektu będą zarówno obecni, jak i przyszli uczniowie PSS. Nowa sala gimnastyczna i specjalistyczne sale lekcyjne umożliwią bardziej efektywne i aktywizujące uczniów prowadzenie zajęć wynikających z podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych). 
W efekcie realizacja projektu przyczyni się do podniesienia wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów PSS, jednocześnie znacząco wpłynie na poprawę warunków edukacji ogólnokształcącej w szkole.